______________________, dnia __________

_________________________________________

 (imię i nazwisko Klienta)

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 (dane adresowe)

 

_________________________________________

 (telefon kontaktowy, adres e-mail)

 

 

PIOTR MORAWSKI

UL. GRABSZTYNY 1/35, 05-110 JABŁNNA

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, będąc Klientem sklepu internetowego www.decoupagesklep.pl niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

_______________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie proszę o zwrot płatności na niżej wskazany numer rachunku bankowego Konsumenta (bank oraz numer konta)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________

(podpis konsumenta**)

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

* Właściwe zaznaczyć

** Wymagany jedynie w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej